Uitnodiging Ledenvergadering 24 November

november 10, 2023

 

Beste sportvrienden van AZSV,

Op vrijdag 24 november wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van AZSV gehouden om 19.30 uur, waar we jou van harte voor uitnodigen.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 12-12-2022.

Klik hier voor de notulen van 2022.
Deze notulen zijn terug te vinden op de website van AZSV

3. Jaarverslag

4. Financiën
a. Vaststellen jaarrekening 2022-2023
b. Verslag Kascommissie
c. Benoeming leden Kascommissie
d. Vaststellen financiële begroting 2023-2024

5. Huldiging jubilarissen

6. Mededelingen bestuur

7. Bestuursleden
a. Aftredend en herkiesbaar: Patrick Frenken
Aftredend en herkiesbaar: Sjoerd Veerbeek
Aftredend en herkiesbaar: Wim van de Put
Aftredend en niet herkiesbaar: Timo Simmering
Aftredend en niet herkiesbaar: Heidi Gussinklo
b. Benoeming bestuursleden conform artikel 12.1 van het Huishoudelijk reglement AZSV:
Voorstel om Linda Navis, wonend aan de Kappersweg 3 te Aalten, te benoemen als
bestuurslid voetbalzaken.
c. Vacature secretaris toelichting tijdens de vergadering

9. Rondvraag

10. Sluiting

Graag tot 24 november, 19.30 uur in de kantine van AZSV

Met vriendelijke groet: Bestuur AZSV

*In aanvulling op agendapunt 7b is tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend met vermelding van de daaraan verbonden procedure (conform artikel 12.3 Huishoudelijk reglement):

‘Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient minimaal twee en zeventig uur vóór aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de betreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.’