Start onderzoek naar de toekomst bestuurlijke organisatie AZSV

december 30, 2017

Hierbij vragen wij jullie aandacht voor het volgende.
Het gaat AZSV voor de wind. Zowel op sportief gebied als in de zaken er omheen zijn er de voorbije jaren mooie dingen gebeurd op het sportpark Villekamp.
In de ledenvergaderingen van begin dit jaar en van ook in november j.l. is daar bij stil gestaan; door o.m. de inzet van veel vrijwilligers in alle geledingen van de vereniging kan AZSV daar trots op zijn.
In de ledenvergadering van november is ook stilgestaan bij het onderwerp ‘Toekomst bestuurlijke organisatie van AZSV’.
AZSV is al geruime tijd bestuurd door 3 mensen. Daarbij komt dat de functie van de voorzitter en de penningmeester al meer dan twee jaar vacant zijn.
Dit is een situatie die ongewenst en onhoudbaar is, AZSV is daarmee kwetsbaar!

Op 15 november j.l. is een klankbordgroep van ruim 20 betrokken AZSV’ers van start gegaan om te helpen onderzoeken hoe AZSV de bestuurlijke organisatie in de toekomst ingevuld wenst te zien.
De groep is samengesteld uit AZSV commissieleden, voetballers, leiders, sponsoren, supporters en bestuursleden.
Vanuit de KNVB wordt de groep ondersteund door twee procesbegeleiders.
Tijdens de startbijeenkomst is er uitvoerig gesproken over AZSV, wat ieders rol is binnen AZSV, wat we vinden dat er goed gaat en wat minder goed gaat, wat de ontwikkeling is in bestuurlijk voetbal Nederland en specifiek bij AZSV.

Vanuit de klankbordgroep is daarop een ‘werkgroep’ samengesteld dat een plan van aanpak heeft uitgewerkt en nu van start gaat met het onderzoek. Concreet gaat het om twee stappen.

Stap 1. Het voeren van gesprekken met 15-20 betrokken AZSV’ers/leden.
Stap 2. Het bestuderen van relevante documenten, o.a. eerdere onderzoeken.

De gesprekken en studie worden door de werkgroep vertaald in aanbevelingen die worden voorgelegd aan de klankbordgroep en vervolgens het bestuur.

De leden worden gedurende het onderzoek op de AZSV site geïnformeerd over de voortgang.

Met sportieve groet,

De werkgroep
Freddie Vaags
Mario Klein Gunnewiek
Wim Westerveld
Erik Lammers
Marco Groen (KNVB)
Wim van de Put
Gerben Houwers


Geef een reactie