Stap vooruit ‘toekomst bestuurlijke organisatie AZSV’

april 26, 2018

Sinds november 2017 is het bestuur met hulp van een brede klankbordgroep aan de slag om de toekomst van de bestuurlijke organisatie van AZSV nader vorm te geven.
Er is gestart met het verzamelen van informatie uit diverse documenten van het laatste decennium en met het voeren van gesprekken met een twintigtal zeer betrokken AZSV’ers; spelers, leiders, commissieleden, sponsoren, bestuursleden en supporters.
De klankbordgroep heeft de informatie en uitkomst van de gesprekken vervolgens samen met het bestuur op en rij gezet hetgeen heeft geleid tot een drietal ‘werksporen’.

Spoor 1: Het tijdelijk ondersteunen van het bestuur per direct.
Spoor 2: Het opstarten en uitvoeren van projecten.
Spoor 3: Het uitwerken van een optimale bestuurssamenstelling/-structuur.

Toelichting op ‘Spoor 1’; Het tijdelijk ondersteunen van het bestuur per direct.
Het bestuur heeft een aantal onderwerpen op de agenda staan waaraan het de voorbije tijd door onvoldoende capaciteit (in tijd/menskracht) niet aan toe is gekomen. Dit zijn:
A. De maatschappelijke profilering van AZSV; AZSV is primair een voetbalvereniging maar wil zich graag ook onderscheiden in een maximale maatschappelijke betrokkenheid. Goede voorbeelden hiervan zijn het huidige G voetbal en het B voetbal.
B. Sponsoring 2.0; AZSV is goed actief op het gebied van de sponsoring. We willen op zoek naar mogelijkheden om dit verder uit te bouwen; nieuwe vormen, mogelijkheden uitbreiden en meer bedrijven met AZSV laten samenwerken. Dit is goed voor AZSV en goed voor de bedrijven.
C. Visie op sportpark Villekamp; De kwaliteit van het sportpark Villekamp vraagt om voortdurende aandacht, bijvoorbeeld het verbeteren van de parkeermogelijkheden, de verduurzaming en het verder verbeteren van trainingsfaciliteiten.
D. Het blijven voldoen aan (vernieuwde) wetgeving zoals de ‘algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’ en ‘verklaring omtrent gedrag (VOG). Dit zijn twee belangrijke nieuwe zaken die sportverenigingen voor elkaar moeten maken in verband met de juiste omgang met persoonlijke gegevens en vaststellen of gedrag uit het verleden voor mensen geen belemmering vormt om vrijwilligerswerk uit te voeren.

Toelichting op ‘Spoor 2’; Het opstarten en uitvoeren van projecten.
Naast dat er in de gesprekken met de leden door enkelen de aandacht is gevraagd voor voormelde onderwerpen uit spoor 1, kwamen er in de gesprekken vragen om meer aandacht voor thema’s die nu als de volgende projecten worden opgestart:
E. Verbeteren informatievoorziening (duidelijkheid). Hieraan is behoefte o.m. bij ouders van nieuwe jeugdleden, bij nieuwe trainers en leiders en bij commissies.
F. Afstemmen vraag (taken) en aanbod (kwaliteiten vrijwilligers). Binnen AZSV is veel te doen. Het project gaat werk maken van een betere afstemming van de vraag en het aanbod in de overtuiging dat er bij de (ouders van) leden een enorm potentieel aan kwaliteiten aanwezig is om AZSV te kunnen helpen.
G. Stel de vrijwilliger centraal; Veel is aangegeven dat het van belang is het vele vrijwilligerswerk dat al wordt uitgevoerd ook te waarderen. Dat is van groot belang voor het behouden van de huidige vrijwilligers en voor de werving van nieuwe vrijwilligers, het gaat om de 3 B’s; Binden, Boeien en Behouden, het is DE basis van onze vereniging!

Toelichting op ‘Spoor 3’; het uitwerken van een optimale bestuurssamenstelling/-structuur.
De klankbordgroep/werkgroep en het bestuur hebben besloten dat spoor 3 gelijk op moet gaat lopen met het in gang zetten van de projecten uit spoor 1 en 2.
De komende periode worden er verschillende mogelijke bestuursmodellen nader uitgewerkt en besproken.

Rugnummers ‘aanjagers’ projecten.
De volgende personen gaan werken als ‘aanjager’ van de benoemde projecten.
Project A: Rian Ebbers
Project B: Mario Klein Gunnewiek en Aart Freriks
Project C: Hanno Jansen
Project D: Karin Harmsen
Project E: Edwin Hiddink
Project F: Dianne Sloetjes
Project G: Wim Drenth, Hans Deunk en Jan ter Horst

De aanjagers gaan aan de slag om voor de uitvoering van de projecten een projectgroep te formeren. De projectgroepen krijgen de taak het plan verder uit te werken en daarna uit te voeren.

Freddie Vaags en Erik Lammers gaan per direct het bestuur ondersteunen. Ze gaan deelnemen aan de reguliere bestuursvergaderingen en nemen daarbij o.m. de taak op zich van de algehele coördinatie en aansturing van de projecten.